Garantie op tweedehands Product

Een door de ondernemer te leveren Product, niet zijnde een nieuw Product, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden vanaf de datum van levering en betreft altijd een omruilgarantie.
Binnen de garantietermijn zullen de kosten voor vervanging van het Product, inclusief eventuele administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijdkosten, door de ondernemer worden gedragen, tenzij het Product niet door de ondernemer is geleverd middels bezorging maar zelf door de consument is afgehaald. In het laatste geval zullen de met de vervanging gepaard gaande voorrijd-, onderzoeks- en vervoerskosten integraal bij de consument in rekening worden gebracht. In geval van vervanging is de consument gehouden om de vervangen zaak aan de ondernemer te retourneren en de eigendom daarover aan de consument te verschaffen, tenzij de ondernemer anders aangeeft. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantie termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalen.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, vervanging of schadeloosstelling, inclusief administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening worden gebracht.
De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de consument of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de ondernemer geen invloed op kan uitoefenen.
Indien de consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname van het Product en betaling.
Indien een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor aan de zijde van de ondernemer gemaakte kosten, daaronder begrepen de administratie-, onderzoeks- en voorrijdkosten, integraal voor rekening van de consument.

Garantie op nieuw Product

Indien de (koop)overeenkomst betrekking heeft op een nieuw Product (hier vallen b keus producten niet onder), die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot uitsluitend de garantie die door de fabrikant van het Product wordt verstrekt. De ondernemer verstrekt dienaangaande derhalve geen (aanvullende) garantie.

Retouren

Mocht u na het ontvangen van het door u bestelde product toch besluiten het product te willen retourneren, kunt u zich beroepen op uw herroepingsrecht. Dit houdt in dat u de aankoop binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen kunt ontbinden. U kunt gebruik maken van deze mogelijkheid, mits het product ongebruikt en onbeschadigd is en het, indien redelijkerwijs mogelijk, wordt geretourneerd in de originele verpakking/staat. Brengt u ons niet binnen de zichttermijn van 14 dagen op de hoogte van uw besluit de aankoop te ontbinden, dan wordt de aankoop door ons als definitief beschouwd.
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bij een online aankoop, dan kunt u het artikel aan ons retourneren De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Bij de ontvangst zal het artikel worden gecontroleerd. Na goedkeuring zal de Apparatendump het aankoopbedrag terugstorten. Normaal gesproken gebeurt dit al binnen 7 dagen.

Ik heb mijn apparaat gebruikt, maar ben er toch niet tevreden mee. Kan ik hem nog retourneren?
Zolang u als klant nog niet heeft besloten het product definitief te houden mag u het product weliswaar proberen, echter niet gebruiken. Dit houdt in dat u bijvoorbeeld een vaatwasser mag bekijken, maar indien u hem aansluit en er mee draait verliest de vaatwasser zijn waarde en is retourneren niet meer mogelijk.

Zijn er apparaten die niet geretourneerd kunnen worden?
Ja, sommige apparaten kunnen niet geretourneerd worden. Denk hierbij aan producten die overeenkomstig uw specificaties zijn aangepast, producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of apparatuur waarvan de verzegeling is verbroken.

Hoe kan ik mijn aankoop retourneren?
Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bij een aankoop, dient u ons binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen van uw besluit tot ontbinding van de aankoopovereenkomst. Dit kunt u op verschillende manieren doen: door een e-mail te sturen naar info@apparatendump.nl, onder vermelding van naam- en adresgegevens, telefoonnummer, typenummer van het product en het ordernummer naar ons te e-mailen/versturen. Hierop ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Indien u de overeenkomst herroept, wordt (indien u niet in staat bent het product zelf op te sturen of langs te brengen) door ons contact met u opgenomen om het product bij u thuis af te halen. Wanneer u het product verzendt zijn de kosten van het verzenden voor uw rekening. Binnen 14 dagen nadat u het product retour heeft gezonden of wij het product bij u hebben opgehaald zullen wij het aankoopbedrag aan u terugbetalen. Diensten die al zijn verleend worden wel in rekening gebracht en worden dus in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag .